Z KODEM LOVE -20% NA CAŁY ASORTYMENT!
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Rozdział I

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sprzedający – dostępny pod adresem www.crocodoro.pl sklep internetowy Crocodoro prowadzony jest przez Karolinę Barwinek-Bestecką prowadzącą  jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Barwinek-Bestecka zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez [nazwa organu], pod nr [...].

 

Dane kontaktowe:

Karolina Barwinek-Bestecka

Las Łabędzki 32

44-117 Gliwice

NIP: 6452421803

REGON: 363595495

TEL: 502-502-254

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: biuro@crocodoro.pl

 

 1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 2. Konsument - osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą korzystać z serwisu po uprzedniej weryfikacji przez Sprzedawcę oraz na indywidualnych warunkach współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi B2B.

 

 1. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 1. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poprzez Sklep Internetowy w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

 1. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

 1. Sprzedaż – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

 1. Sklep Internetowy Crocodoro (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.crocodoro.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

 1. Strona – Usługodawca i Klient.

 

 1. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.crocodoro.pl.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Rozdział II

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 1. Sklep Internetowy Crocodoro prowadzi prezentację oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, a przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności     elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy."
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Crocodoro są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Prawnym administratorem sklepu jest wyłącznie firma Karolina Barwinek-Bestecka

 3. Regulaminu nie stosuje się do towarów Crocodoro zakupionych w innym trybie niż przy użyciu sklepu internetowego Crocodoro.pl

 4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Rozdział III

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego możliwa jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Firma Karolina Barwinek-Bestecka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

 1. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

 1. dopuści się innych zachowań które zostaną uznane przez firmę Karolina Barwinek-Bestecka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.

 

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,

 

 1. zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Karolina Barwinek-Bestecka

 

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Rozdział IV

Składanie zamówień i płatności

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.crocodoro.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

 1. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. Ta reguła determinuje również datę przyjęcia zamówienia.

a.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Dostępne formy płatności:

 

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro"

 

 1. Zamawiając Klient zobowiązuje się dokonać płatności za pomocą:

 

 1. przelew na NUMERU KONTA BANKOWEGO,
 2. płatność w systemie Przelewy 24

 

 1. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

 1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii, opakowań i dodatków mają jedynie charakter informacyjny, a ich wizerunki nie oddają ich realnej wielkości. Kamienie szlachetne, półszlachetne, poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

 

 1. Firma Crocodoro dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były dokładne i aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe na stronie.

 

 1. Nie mogą być podstawą do reklamacji różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego Klienta.

 

 1. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem: biuro@crocodoro.pl

 

 1. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, lub określenia sposobu płatności.Rozdział V

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:

 

 1. wejść na stronę internetową www.crocodoro.pl

 

 1. dokonać wyboru biżuterii poprzez ich dodanie do koszyka,

 

 1. podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy.

 

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku "Zamawiam".

 

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

 1. Sklep Internetowy Crocodoro zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, ich cen, udostępniania i odwoływania promocji oraz wyprzedaży.Rozdział VI

Koszty i terminy wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
 • sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy jest zabezpieczony oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
 • jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 1. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
 1. opakowanie jest naruszone lub

 2. zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub

 3. towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.

 

 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący zostaje informowany o kosztach transportu w procesie kreacji Zamówienia
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, koszt wróconej pod adres        Crocodoro przesyłki ponosi Klient. Kwota ta zostanie odliczona od kwoty ewentualnego     zwrotu.

 

Rozdział VII

Odbiór Towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

 

Rozdział VIII

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar należy wysłać wraz z oryginalnym paragonem (dowodem zakupu).

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów z grawerem wykonanym na zlecenie Klienta (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.)

 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Crocodoro i poinformowanie o chęci odstąpienia.

 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 9. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listownie. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub na wskazane przez Klienta konto.
 10.  W przypadku korzystania z promocji, w ramach której Klient nabywa produkty po obniżonej cenie pod warunkiem nabycia innych produktów (np. promocja 2+1) zwrot zakupionego towaru nie jest możliwy. Sklep jednak dopuszcza wymianę produktów na inne produkty w kwocie równiej wartości zamówienia, bądź wyższej. 
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Rozdział IX

Reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową - gwarancja wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia, reklamację należy zgłosić w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy).

 

 1. Nie podlega gwarancji:

 

 1. biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp.

 2. biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację

 3. biżuteria srebrna, złocona, rodowana, diamentowana, patynowana, czerniona, satynowana, piaskowana, oksydowana, rutenowana stalowa, czarny rod i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.

 

 1. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 2. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Rękojmia

 1. Kupujący może w ramach rękojmi żądać wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstępstwa od umowy. Sprzedający ma na rozpatrzenie reklamacji 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia. Prawo rękojmi obowiązuje przez okres dwóch lat, licząc od dnia daty otrzymanie zakupionego towaru.

 

 

Rozdział X

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Crocodoro.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.crocodoro.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

Regulamin rozdania z okazji 10 000 zamówień 

1.  Informacje ogólne

 1. Organizator rozdania– Karolina Barwinek-Bestecka prowadząca  jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Barwinek-Bestecka zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6452421803 REGON: 363595495 zwana dalej Organizatorem.
 1. Nagroda – bon o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym organizatora crocodoro.pl oraz obecność na świątecznej  sesji zdjęciowej Croco d’oro & FabJulus, która realizowana będzie 18.11.2022 w centrum Katowic. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu

 2. Uczestnik rozdania– każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania rozdania zakupi produkty dostępne na stronie organizatora crocodoro.pl.

 3. Ogłoszenie wyników rozdania “Bon 500 zł do wykorzystania na stronie crocodoro.pl oraz obecność na świątecznej  sesji zdjęciowej Croco d’oro & FabJulus, która realizowana będzie 18.11.2022 w centrum Katowic” nastąpi niezwłocznie po osiągnięciu 10 000 zamówień na profilu organizatora https://www.instagram.com/crocodoro/

  2. Przedmiot rozdania 
 1. Organizator rozdania wyznacza nagrodę w postaci bonu o wartości 500 zł oraz obecności na świątecznej sesji zdjęciowej Croco d’oro & FabJulus, która realizowana będzie 18.11.2022 w centrum Katowic. 


  3.  Zasady przyznawania nagród
 1. Zwycięzcą rozdania jest osoba fizyczna, która wykonała zamówienie na stronie internetowej organizatora o dowolnej wartości. Zamówienie powinno być opłacone za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal a płatność automatycznie zaksięgowana po stronie organizatora rozdania (organizator nie będzie brał pod uwagę zamówień opłaconych przelewem tradycyjnym). Wygraną otrzymuje osoba o numerze zamówienia 10 000.

  2.Wygrany jest zobowiązany do realizacji bonu w terminie do 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników.
 1. W przypadku, gdy zamówienie o numerze 10 000 nie zostanie opłacona a tym samym wykluczone z rozdania, wówczas nagrodę otrzymuje pierwsze, kolejne opłacone zamówienie 

  4. Postanowienia końcowe
 1. Zwycięzca rozdania zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody głównej drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu zamówienia o numerze 10 000.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest do mailowego potwierdzenia przyjęcia nagrody do 2 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu nagrody.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl